Neopestalotiopsis / Pestalotiopsis: Molecular detection (PCR).

Consut to: ivami@ivami.com.