See:

DEND syndrome (See Diabetes mellitus neonatal persistent, Permanent Neonatal Diabetes Mellitus - PNDM-).