See:

Treacher Collins syndrome ...; Treacher Collins-Franceschetti syndrome ...; Mandibulofacial dysostosis -MFD1-; Cigoauromandibular dysplasia. (See Treacher Collins syndrome ...).