See:

Osteodysplasia with sclerosing leukoencephalopathy Polycystic lipomembranous.