See:

Family vermis aplasia (See Joubert syndrome ...).