See:
CRASH syndrome ..., (Hydrocephalus X - linked syndrome MASA, spastic paraplegia Family Type 1, Agenesis of Corpus Callosum , X - linked syndrome L1) CRASH Syndrome (X-linked hydrocephalus syndrome, MASA syndrome, Spastic paraplegia type 1 , X-linked the corpus callosum agenesis, L1 Syndrome) - Gen L1CAM.