See:

Ataxia-telangiectasia; Louis-Bar Syndrome (Ataxia-telangiectasia syndrome) - Gen ATM.