Equine Herpesvirus type 3 (Herpesviridae, Varicellovirus) - Molecular diagnosis (PCR).