Equine Herpesvirus type 8 (Herpesviridae, Varicellovirus) - Molecular diagnosis (PCR).