Equine Herpesvirus type 9 (Herpesviridae, Varicellovirus) - Molecular diagnosis (PCR).