Ver:

Metilbutiril-CoA deshidrogenasa, Deficiencia de 2-…; Metilbutiril glicinuria, Deficiencia de 2-…, (2-methylbutyryl-CoA dehydrogenase deficiency; 2-methylbutyryl glycinuria) - Gen ACADSB.